top of page
tuonen_nuotio.jpg

OHJELMAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Tuoni Studiot Oy:n (jäljempänä “Toimittaja”) ja sen tapahtuma-, ohjelma- tai muita palveluita (jäljempänä “Palvelut”)  tilanneen osapuolen (jäljempänä “Tilaaja”) välillä. Toimittaja ja Tilaaja jäljempänä “sopijapuolet”. Näitä ehtoja sovelletaan, mikäli osapuolet eivät kirjallisesti toisin sovi.

Toimittajan tiedot

Toimittaja

Tuoni Studiot Oy

Keskustori 7 A 5

33100 TAMPERE

Y-tunnus: 2229942-9

Lisätiedot

Mikäli haluat kysyä tai saada tarkennusta ehdoista, ota meihin yhteyttä: info@tuoni.fi

Päivitetty

Viimeisin päivitys toimitusehtoihin tehty 29. päivänä maaliskuuta Tuonelan vuonna 2021.

1. Sopimuksen kohde

Tilaaja tilaa Toimittajalta Palvelut, joista sovitaan sopijapuolten kesken tapauskohtaisesti erikseen. Tilaaja sitoutuu tilaamaan Palvelut näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan hyvää kauppatapaa ja ilmoittamaan toisella sopijapuolelle välittömästi seikoista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen täyttämiseen. Muutokset varaukseen / tilattuihin palveluihin on tehtävä kirjallisesti sopijapuolten välillä.

2. Sitova sopimus tapahtumatuotannosta

Kun Tilaaja hyväksyy suullisesti tai kirjallisesti Toimittajan tekemän tarjouksen Palveluista, syntyy vahvistettu varaus ja sopijapuolten välille sopimus. Mikäli varsinaista tarjousta ei tehdä, vahvistettu varaus ja sopijapuolten välinen sopimus syntyy, kun Tilaaja tekee suullisesti tai kirjallisesti varauksen Toimittajalle Palveluista.

3. Tehtävät

Tilaaja sitoutuu toimittamaan Toimittajalle tapahtuman mahdollisimman tarkat tiedot sekä pyydettäessä osallistujalistan viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman toteutumispäivää kirjallisesti, ellei muuta sovita. Lisäksi henkilömäärä tulee vahvistaa neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuutta kirjallisesti tai suullisesti. Henkilömäärän mukaan laskutettavissa Palveluissa minimilaskutusperusteena pidetään viimeisintä, viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuutta saatua osallistujamäärää.

 

Mikäli ohjelma muuttuu tai tapahtuma peruuntuu, Tilaajan on viipymättä ilmoitettava siitä Toimittajalle kirjallisesti. Muutosten aiheuttaman työmäärän laskutus määräytyy lisälaskutusperusteen mukaisesti, mikäli työmäärä kasvaa muutosten myötä. Palveluiden peruutusehdot on mainittu tarkemmin kohdassa Hinnat, verot, maksu- ja peruutusehdot.

 

Toimittajan tehtävänä on toteuttaa tilatut Palvelut varauksen kautta syntyneen sopimuksen mukaisesti. Toimittajan tehtävänä on myös ilmoittaa tilaajalle välittömästi, mikäli Palveluita joudutaan muuttamaan tai niiden hinnoitteluperuste muuttuu Toimittajasta tai Tilaajasta riippumattomista syistä.

4. Vastuut

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokrattuja tiloja, sen kalusteita, laitteita sekä somisteita muuten kuin Toimittajan henkilökunnan tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tekemien vahinkojen osalta. Tilaaja on myös velvollinen varmistamaan että varatut Palvelut vastaavat Tilaajan tarpeita vierasmäärän ja järjestelyiden osalta, tai kirjallisesti siirtää vastuun näiden varmistamisesta Toimittajalle.

 

Tilaaja on vastuussa kaikista niistä kolmansien osapuolien kautta varatuista palveluista tapahtuman aikana, jotka Tilaaja on itse varannut muuten kuin Toimittajan kautta. Mikäli tapahtumaan tarvitaan erityislupia, lisätekniikkaa tai muita varatuista Palveluista poikkeavia lisäpalveluita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista.

 

Toimittajalla on vastuu siitä, että tarjotut Palvelut vastaavat Tilaajan toiveita siinä vaiheessa, kun tapahtuman ja ohjelman sisällöstä sovitaan yhteisesti sopijapuolten välillä. Toimittaja vastaa siitä, että järjestetty ohjelma ei ole tarkoituksellisesti kolmansia osapuolia loukkaavaa. Tilaajalla ei ole oikeutta vaikuttaa ohjelman taiteelliseen sisältöön ilman painavia perusteita sen jälkeen kun ohjelmasta on yhteisesti sovittu, ja Toimittajalla on tämänkin jälkeen taiteellinen vapaus tilaajan toiveiden mukaisesti tehtäviin muutoksiin.

 

Toimittaja vastaa siitä, että kaikki ohjelmaan liittyvät materiaalit ja Toimittajan kautta tilattu mahdollinen tekniikka ovat valmiina tilaisuuden alkaessa. Lisäksi Tuoni Studiot vastaa sopimuksen mukaisesti kolmannen osapuolen palveluiden toimivuudesta ja aikatauluista tapahtuman aikana niiltä osin, kun Toimittaja on vastannut kyseisten palveluiden varaamisesta.

5. Hinnat, verot, maksu- ja peruutusehdot

HINNAT

    Palveluiden hinnat määritellään aina tapauskohtaisesti. Toimittaja pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin mikäli varaus muuttuu päivämäärän, tapahtuman keston, sisällön, tapahtumapaikan tai osallistujamäärän osalta. Mikäli lainsäädäntöä tai viranomaisten määräämiä maksuja muutetaan siten, että ne vaikuttavat tarjottujen palveluiden hintoihin, pidätämme oikeudet muuttaa hintoja vastaavasti. Tilaaja sitoutuu maksamaan Palveluista korvaukset kirjallisen tarjouksen tai erikseen kirjallisesti sovitun hinnan mukaisesti laskua vastaan.

 

    VEROT

    Ohjelmamyynti on ehtojen laatimishetkellä arvonlisäverotonta (AVL §45). Muiden palveluiden arvonlisäverolliset ja -verottomat hinnat käyvät ilmi tarjouksesta. Mikäli palveluihin sovellettavia verokantoja muutetaan, Toimittaja pidättää oikeudet muuttaa palveluiden hintoja vastaavasti.

 

    MAKSUEHDOT

    Tarjotut palvelut laskutetaan kahdessä erässä: 1) varausmaksu laskutetaan varausvahvistuksen yhteydessä ja 2) loppuosa laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Varausmaksu hyvitetään kokonaisuudesssaan tilaisuuden loppulaskusta. Mikäli varausmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, Toimittajalla on oikeus perua varaus. Toimittajan yleisenä maksuehtona on 7vrk netto, jollei sopijapuolten välillä toisin erikseen sovita. Kaikki muutokset maksuehtoihin on sovittava kirjallisesti Toimittajan yhteyshenkilön kanssa.

 

    VIIVÄSTYSKORKO

    Viivästyskorko suoritukselle on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

 

    PERUUTUSEHDOT

    Tilaisuuden, ohjelman tai muiden palveluiden peruutuksen voi tehdä kuluttomasti 30 vrk ennen tapahtuman toteutumispäivää ja se on aina tehtävä kirjallisesti. Ennen tätä perutuista Palveluista varausmaksu palautetaan tilaajalle, mikäli varausmaksu on maksettu. Tämän jälkeen perutuista Palveluista varausmaksuja ei palauteta. Jos peruutus tapahtuu 10 vrk ennen tapahtuman toteutumispäivää tai myöhemmin, veloitetaan 100 % varatuista Palveluista. Tuoni Studioilla on oikeus veloittaa varatut palvelut kokonaisuudessaan myös siinä tapauksessa, että tapahtuma viivästyy tai tilaaja tai vieraat jättävät saapumatta paikalle.

    TAPAHTUMIEN SIIRROT TAI PERUUTUKSET KORONA-AIKANA

    Mikäli koronapandemian aikana voimassaolevat tai voimaantulevat rajoitukset estävät tapahtuman järjestämisen tai yleinen tilanne on turvallisuusriski osallistujille tai Toimittajan henkilökunnalle, tapahtumia voidaan siirtää kuluttomasti uudelleensovittavalle päivämäärälle.

Korona-aikana tapahtuman voi perua kuluttomasti, mikäli tapahtuma on sovittu sellaiselle ajankohdalle, että viranomaismääräykset estävät tapahtuman toteutumisen. Muissa tapauksissa pätevät normaalit peruutusehdot.

Peruutusehdot

6. Salassapito, vastuunrajoitus ja vahingonkorvaus

SALASSAPITOVELVOITE

    Sopijapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään sellaista tapahtumatuotantoon tai sen kattamaan toimintaan liittyvää tietoa, joka voidaan katsoa liikesalaisuudeksi tai joka voi vahingoittaa toista osapuolta. Salassa pidettäviksi katsotaan mm. sopijapuolten taloutta tai hinnoittelua koskevat tiedot. Tilaaja vastaa myös siitä, että Palveluista ei julkaista mitään sellaista tietoa, mikä voi vahingoittaa tuotetta (esim. Murhamysteerien loppuratkaisua). Salassapitovelvoite koskee myös muita sopijapuolten tietoon tulleita tietoja, ja on voimassa myös sopimukseen liittyvän tapahtuman päätyttyä.

 

    VASTUUNRAJOITUS

    Toimittaja ei vastaa vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, tilaisuuden vieraat tai ulkopuoliset esiintyjät aiheuttavat tapahtumatilalle tai laitteistolle. Toimittaja ei myöskään vastaa tilaisuuden aikana kadonneesta tai rikkoutuneesta omaisuudesta, henkilövahingoista, tapahtumaan liittyvistä mahdollisista tekijänoikeuksien loukkauksista tai muista rikkomuksista, jotka eivät liity Toimittajan järjestämään ohjelmaan. Toimittaja ei vastaa sellaisten kolmannen osapuolen palveluiden laadusta, joihin Toimittajalla ei ole vaikutusmahdollisuutta, vaikka Toimittaja olisi vastannut näiden varaamisesta (esim. ruoan laatu).

 

    VAHINGONKORVAUS

    Toimittaja vastaa välittömästi aiheuttamistaan vahingoista niiltä osin kuin niiden voidaan osoittaa johtuneen Toimittajan tai sen henkilökunnan huolimattomuudesta tai tahallisesta tuottamuksesta. Korvausvastuu on Tuoni Studioiden osalta korkeintaan tapahtumatuotannon tai tuotetun ohjelman kauppahintaa vastaava summa. Tilaaja on velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneet muut välittömät vahingot, jotka eivät johdu Toimittajan tai sen henkilökunnan toiminnasta. Sopijapuolet eivät ole kuitenkaan velvollisia korvaamaan toisilleen välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappioita tai muita taloudellisia seurannaisvahinkoja.

 

    FORCE MAJEURE

    Ylivoimaisina esteinä sopimusehtojen tai tapahtumatuotannon toteuttamiselle voidaan pitää yleisiä forje majeure-tapauksia (sodat, lakot, luonnonmullistukset, viranomaismääräykset ym.), sosiaalisia suoritumisesteitä (tuotantoryhmän jäsenen sairastuminen, läheisen kuolema ym.) tai onnettomuuksia ja autorikkoja sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kaluston tai kuljetuksen hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi. Ylivoimaisesta esteestä on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle, eikä tällöin synny taloudellisia velvotteita toista osapuolta kohtaan, vaikka tapahtuma tai ohjelma perutaan näiden johdosta.

7. Krediitit

Mikäli Palveluihin liittyvää tietoa tai kuvia hyödynnetään markkinointitarkoituksessa tai niitä julkaistaan sosiaalisessa mediassa tai missä tahansa sähköisessä tai painetussa julkaisussa, Tilaaja on vastuussa siitä, että Toimittajan nimi tuodaan julkaisussa esille (sosiaalisessa mediassa #tuonistudiot, muuten Tuoni Studiot Oy).

8. Sopimusrikkomus

Mikäli sopijapuoli on laiminlyönyt tai rikkonut tähän sopimukseen perustuvan velvollisuutensa eikä ole mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toinen sopijapuoli on tästä huomauttanut, laiminlyöntiään korjannut tai sopijapuolet eivät ole sopineet korjaussuunnitelmasta, sopimusrikkomuksen kohdanneella sopijapuolella on oikeus kirjallisesti purkaa tämä sopimus välittömästi. Sopijapuoli, joka haluaa purkaa tämän sopimuksen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen laiminlyönyt tai sopimusvelvollisuutensa rikkonut sopijapuoli on velvollinen korvaamaan tästä toiselle sopijapuolelle aiheutuneet välittömät vahingot.

9. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Mikäli tapahtumatuotantosopimuksen tulkinnasta tai ehdoista tulee erimielisyyksiä, käytetään sopimuksen tulkinnassa ensisijaisena lähteenä 1) Tuoni Studioiden yleisiä toimitusehtoja, 2) tapahtumatuotannosta tehtyä sopimusta liitteineen ja 3) sopimukseen kirjallisesti tehtyjä muutoksia. Toissijaisena lähteenä käytetään lainsäädäntöä. Tätä sopimusta tulkitaan ja sitä koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan soveltaen Suomen lakia. Mikäli sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, se viedään Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

bottom of page